راه حل : رابطه سرعت پایین وردپرس با افزونه نامناسب