۱۴۰۲-۱۱-۱۴

آموزش کانفیگ وب سرور NGINX – دو

بهینه سازی های فایل سیستم

در ادامه آموزش کانفیگ وب سرور NGINX – بخش دوم چنانچه شما یک سرور مجازی ( وی پی اس )  و یا یک سرور اختصاصی خریداری کرده اید و قصد دارید وب سرور NGINX روی آن نصب و راه اندازی کنید ادامه این مطلب برای شما مفید می باشد. این دستورات فایل سیستم، مدیریت حافظه سیستم را  بهبود می دهند و می توانید آنها را در فایل /etc/sysctl.conf  اضافه نمایید.

پورت های موقت

هنگامی که شما از وب سرور NGINX به عنوان یک پراکسی استفاده می کنید، هر اتصالی که به سرور ارسال می گردد از یک پورت بی دوام یا موقت استفاده می کند. رنج پورت IP ورژن ۴ محلی، محدوده رنج پورت را مشخص می کند. یک مثال از تنظیمات رایج پورت های موقت را در زیر می بینید:

net.ipv4.ip_local_port_range ۱۰۲۴ ۶۵۰۰۰

وقفه پروتکل TCP FIN ، مقدار زمانی را که یک پورت باید قبل از اینکه بتواند برای اتصال دیگر دوباره مورد استفاده قرار بگیرد غیرفعال باشد را مشخص می کند. زمان پیشفرض برای این موضوع ۶۰ ثانیه است. اما معمولا برای امن تر بودن آن را به ۳۰ یا حتی ۱۵ ثانیه کاهش می دهند.

net.ipv4.tcp_fin_timeout ۱۵

بستن اتصالات در پاسخ به کلاینت از دست رفته

دستور   reset_timedout_connection on; به سرور اجازه می دهد که بعد از اینکه پاسخگویی از سمت کلاینت متوقف شد اتصال را قطع کند.  این کار باعث می شود حافظه اختصاص داده شده به سوکت آزاد شود.

اندازه پنجره پروتکل کنترل انتقال یا TCP

گزینه اندازه پنجره TCP،  گزینه ای است که می تواند اندازه پنجره را نسبت به آنچه در پروتکل کنترل انتقال مجاز شمرده شده است افزایش دهد و آن را از مقدار پیشین آن که ۶۵۵۳۵ بایت است بالاتر ببرد. این امکان در TCP به همراه چند گزینه دیگر در  IETF RFCبا مقدار ۱۳۲۳  تعیین شده اند که برای کار در شبکه های بزرگ مناسب است. این گزینه می تواند در تگ   net.ipv4.tcp_window_scaling = ۱ مقدار دهی شود.

مطالب مفید  رفع انسداد IP بلاک شده در فایروال سرور

جمع کردن بسته ها قبل از رها کردن آنها

دستور net.ipv4.tcp_max_syn_backlog  تعداد بسته هایی را که باید قبل از اینکه هسته شروع به رها سازی آنها کند جمع آوری شود را مشخص می کند. یک مثال برای مقداردهی به  این متغیر چنین است:

net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = ۳۲۴۰۰۰۰

توصیف گر های فایل

شاید برای شما جالب باشد که بدانید توصیف گر فایل چیست و چه کاری انجام می دهد؟ توصیف گرهای فایل منابعی از سیستم عامل هستند که کارشان مدیریت کردن اموری مثل اتصالات و فایل های باز است.  وب سرور NGINX می تواند تا دو توصیف گر فایل را برای هر اتصال استفاده کند. به عنوان مثال، اگر از یک سرور به عنوان پراکسی استفاده می کنید، معمولا یک توصیف گر فایل برای اتصال کلاینت و دیگری برای اتصال به سرور پراکسی استفاده می گردد. هرچند اگر از Keep Alive استفاده کنید این مقدار بسیار پایین تر می آید. برای سیستمی که به تعداد بالایی از اتصالات پاسخگویی می کند این تنظیمات حتما باید انجام شود.

sys.fs.file_max  حد گستردگی سیستم را برای توصیف گر های فایل مشخص می کند. nofile  حد توصیف گر فایل کاربر را تعیین می کند، که در فایل /etc/security/limits.conf نوشته می شود.

soft nofile 4096
hard nofile 4096

لاگ گیری خطاها

در ادامه کانفیگ NGINX لاگ گیری و گزارش گیری خطاها را بررسی میکنیم. error_log logs/error.log warn; مکان و  سطوح متفاوت دقت نوشتن  در تنظیمات لاگ خطا ها را تعیین می کند. یک سطح لاگ گیری خاص، باعث می شود که تمام پیام های مربوط به آن سطح و بالاتر از آن لاگ شود. به عنوان مثال، اگر این مشخصه با مقدار پیش فرض در شود باعث می شود که پیام های error ، crit ، alert و emerg لاگ شود.  اگر به این مشخصه پارامتر داده نشود، مقدار پیش فرض آن در نظر گرفته می شود.

مطالب مفید  آموزش ارتقا نسخه php در سرور لینوکس و دایرکت ادمین

emerg : موقعیت های اضطراری مثل مواقعی که سرور در حالت غیرقابل استفاده قرار گرفته است.

alert : موقعیت های سخت و شدید، مواقعی که باید کار بی درنگ انجام شود.

crit : مشکلات مهم که نیاز به آدرس دهی دارند.

error : خطایی اتفاق افتاده است و انجام کاری موفقیت آمیز نبوده است.

warn : رویدادی برخلاف روند مورد انتظار اتفاق افتاده است اما موجب نگرانی نیست.

notice :  رویدادی طبیعی اتفاق افتاده است که ارزش خاصی ندارد.

info : یک پیام اطلاعاتی که خوب است بدانیم.

debug : اطلاعات خطایابی که وقتی مشکلی روی سرور اتفاق می افتد به تشخیص و رفع آن کمک می کند.

log_format با access_log فرمت پیام های لاگ شده را تنظیم  می کنند.  و همچنین ممکن است access_log محل ذخیره لاگ ها و فرمت آنها را تواما مشخص کند.

http {
log_format compression '$remote_addr - $remote_user [$time_local] ' '"$request" $status $body_bytes_sent ' '"$http_referer" "$http_user_agent" "$gzip_ratio"';
server {
gzip on;
access_log /spool/logs/nginx-access.log compression;
}
}

لاگ گیری شرطی

اگر مدیر یک سرور بخواهد تنها از وقوع درخواست های خاصی لاگ گرفته شود  می تواند از لاگ گیری شرطی استفاده کند. دستوری که در زیر می بینید کدهای وضعیت HTTP ، ۲xx و ۳xx را لاگ نمی کند. و آنها را استثنا قرار می دهد.

map $status $loggable {
~^[۲۳] ۰;
default 1;
}

غیرفعال کردن کلی لاگ گیری

اگر شما به عنوان مدیر سرور از روش جایگزین دیگری برای لاگ گیری استفاده می کنید یا تمایل ندارید تک تک درخواست هایی که به سرور می رسد لاگ شود،  اینجاست که نیاز دارید کلا لاگ گیری را روی سرور غیرفعال کنید.  با دستورات زیر می توانید لاگ گیری سرور را غیر فعال نمایید:

server {
listen    80;
server_name example.com;
access_log off;
error_log off;
}

نظارت بر فعالیت های سرور

برخی مدیران سرور برای اینکه پاسخ هایJSON  را به صورت بلادرنگ مشاهده کنند نظارت بر فعالیت ها (Activity Monitoring) را روی سرور فعال می کنند. با انجام تنظیمات زیر صفحه ی status.html در /usr/share/NGINX/html قرار می گیرد و توسط URLhttp://127.0.0.1/status.html فراخوانی می شود.

مطالب مفید  فرق سرور مجازی با سرور های اختصاصی

همچنین شما می توانید برای مشاهده این آمار سرور خود از Linode Longview استفاده کنید.  Long view یک مجموعه خدمات آماری و نموداری در سطح سیستم است که توسط عامل نرم افزاری متن باز Longview تولید شده است و روی هر سیستم لینوکسی قابل نصب است. عامل long view آمار سیستم را جمع آوری می کند و آنها را به Linode  ارسال می کند، در Linode این اطلاعات ذخیره می شود و سپس در قالب های زیبا و معنادار به نمایش گذاشته می شود.

نمونه فایل های تنظیمات افزایش کارایی سرور

هم اکنون ترفند های زیادی جهت افزایش کارایی سرور NGINX شما  در قالب سه فایل ایجاد شده است. جزئی از محتویات این سه فایل را می توانید در زیر مشاهده کنید:

فایل sysctl.conf

net.core.somaxconn = 65536
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 1440000
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 15
net.ipv4.tcp_window_scaling = 1	
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 3240000

فایل limits.conf

soft nofile 4096
hard nofile 4096

فایل nginx.conf

pid /var/run/nginx.pid;
worker_processes 2;
events {
worker_connections  65536;
use epoll;
multi_accept on;
}
http {
keepalive_timeout 65;
keepalive_requests 100000;
sendfile     on;
tcp_nopush    on;
tcp_nodelay   on;
client_body_buffer_size  128k;
client_max_body_size    10m;
client_header_buffer_size  1k;
large_client_header_buffers 4 4k;
output_buffers  1 32k;
postpone_output 1460;
client_header_timeout 3m;
client_body_timeout  3m;
send_timeout      3m;
open_file_cache max=1000 inactive=20s;
open_file_cache_valid 30s;
open_file_cache_min_uses 5;
open_file_cache_errors off;
gzip on;
gzip_min_length 1000;
gzip_buffers   4 4k;
gzip_types    text/html application/x-javascript text/css application/javascript text/javascript text/plain text/xml application/json application/vnd.ms-fontobject application/x-font-opentype application/x-font-truetype application/x-font-ttf application/xml font/eot font/opentype font/otf image/svg+xml image/vnd.microsoft.icon;
gzip_disable "MSIE [1-6].";
# [ debug | info | notice | warn | error | crit | alert | emerg ] 
error_log /var/log/nginx.error_log warn;
log_format main   '$remote_addr - $remote_user [$time_local] '
'"$request" $status $bytes_sent '
'"$http_referer" "$http_user_agent" '
'"$gzip_ratio"';
log_format download '$remote_addr - $remote_user [$time_local] '
'"$request" $status $bytes_sent '
'"$http_referer" "$http_user_agent" '
'"$http_range" "$sent_http_content_range"';
map $status $loggable {
~^[۲۳] ۰;
default 1;
} 
server {
listen    127.0.0.1;
server_name  127.0.0.1;
root     /var/www/html;
access_log  /var/log/nginx.access_log main;
location / {
proxy_pass     http://127.0.0.1/;
proxy_redirect   off;
proxy_set_header  Host       $host;
proxy_set_header  X-Real-IP    $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_connect_timeout   90;
proxy_send_timeout     90;
proxy_read_timeout     90;
proxy_buffer_size     4k;
proxy_buffers       4 32k;
proxy_busy_buffers_size  64k;
proxy_temp_file_write_size 64k;
proxy_temp_path      /etc/nginx/proxy_temp;
}
location ~* .(woff|eot|ttf|svg|mp4|webm|jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ {
expires 365d;
}
}
}
اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *