وضعیت تقاضا و بازارهای مختلف در زمان پاندمی کرونا و پیش بینی پس از آن