شیوع ویروس کرونا و افزایش ارزش سهام کسب و کارهای اینترنتی