سرورپارس

شماره
شرحشماره حساب
1شماره حساب بانک پاسارگاد219.8100.15436950.1
2شماره کارت بانک پاسارگاد5022291314926419
3شماره شبا بانک پاسارگادIR820570021981015436950101

حساب ها به نام پژوهشگران دانش های پیشرفته مهرگان پارس می باشد

بعد از واریز مبلغ ، لطفا فیش واریزی را از این لینک ارسال نمایید.

انجمن صنفی