سرورپارس

شماره
شرح شماره حساب
1 شماره حساب بانک پاسارگاد 219.8100.15436950.1
2 شماره کارت بانک پاسارگاد 5022291314926419
3 شماره شبا بانک پاسارگاد IR820570021981015436950101

حساب ها به نام پژوهشگران دانش های پیشرفته مهرگان پارس می باشد

بعد از واریز مبلغ ، لطفا فیش واریزی را از این لینک ارسال نمایید.

جشنواره فروش نوروزی سرورپارس x