سرورپارس

شماره
شرح شماره حساب
1 شماره حساب بانک پاسارگاد 290.8100.12009423.1
2 شماره کارت بانک پاسارگاد 5022291093360483
3 شماره شبا بانک پاسارگاد IR610570029081012009423101

حساب ها به نام شرکت فناوری سرورپارس ارقام گستر می باشد

بعد از واریز مبلغ ، لطفا فیش واریزی را از این لینک ارسال نمایید.